Сидорук Андрій Васильович

Сучасні інформаційні технології,обчислювальна техніка та програмування

Сидорук Андрій Васильович

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ В ЗАГАЛЬНІЙ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ BERS

Створення загальної моделі системи керування з розширеними алгоритмічними та програмними можливостями пов’язано з використанням особливого способу представлення знань, який базується на використанні нової мови програмування bers. На даний час існує зацікавленість до методів і засобів представлення знань, що є важливим елементом в загальних моделях систем керування, для такого представлення застосовуються нові комп’ютерні мови для формального представлення знань, а також систем логічного висновку, кожна з нових мов відповідає деякій підмножині логіки першого порядку, виходячи з практики спеціалісти почали усвідомлювати необхідність використання даної логіки цілком для роботи з тими задачами, які стали актуальні останнім часом, одна з таких актуальних задач – інтелектуальне керування в основі якого лежить база знань.

Серед внутрішніх задач, котрі дозволить вирішувати система керування з розвинутою базою знань, можна виділити пошук в об’ємних слабоструктурованих сховищах інформації та інтеграцію гетерогенних джерел даних що дозволить інтелектуалізувати систему керування. В рамках даних задач декларативні описи застосовуються як термінологічні бази знань з використанням нечіткої логіки та дедуктивних алгоритмів, що дозволяють створювати нові структуровані декларативні описи. Декларативні описи в даному випадку мають розширене значення, є початкові декларативні описи та синтезовані, такого результату дозволяє добитись мова програмування bers котра дозволяє на рівні команд низького рівня синтезувати нові декларативні описи.

З точки зору зв’язків термінів важливим є питання розбиття формального опису кожен з яких є набором зв’язків базових описів, що підтримується на найвищому рівні мовою програмування, оскільки відбувається реструктуризація системи внутрішніх команд у відповідності до синтезованих декларативних описів.

Для вирішення проблеми представлення знань, для використання їх в системі керування базованій на згадуваній мові програмування, необхідно виробляти методи задовільних обмежень, що є одним з важливих підходів для вирішення нестандартних та складних задач. При роботі з об’ємною базою знань, для вирішення складних задач, обмеження вибірки стає особливо актуальним питанням, воно відноситься до тієї області штучного інтелекту, яка займається роботою з неточними та неповними даними.

Задача задоволення обмежень (constraints satisfaction problem, CSP) була сформована в 1970-х роках Хаффманом (Huffman) и Маквортом (Mackworth). На початку 1980-х років А.С. Нариньяни запропонував метод недовизначених обчислень. Розвиток останнього методу призвів до створення цілого ряду різноманітних систем, що значно покращують можливості систем керування наприклад: сімейство UniCalc, мультиагентні системи TAO, експертні системи для роботи з неточними даними, сімейство систем НеМо (Немо-Тек, НеМо+, NemoNext).

Пропонується створити нову загальну модель системи керування котра базується на основі розвинутої швидкодіючої високоорганізованої бази знань з використанням мови програмування bers, що дозволить збільшити обчислювальні можливості вторинної системи керування.

Література:

  1. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. – Издательство: Горячая Линия - Телеком, 2007. – 452 с.
  2. Ю.Я. Любарский. Интеллектуальные информационные системы. – М.: Наука, 1990.
  3. Hґajek P. What is mathematical fuzzy logic. // Fuzzy Sets and Systems. 2006. Vol. 157, no. 5. Pp. 597–603.
  4. Zadeh L. A. Fuzzy logic and approximate reasoning. // Synthese. 1975. Vol. 30. Pp. 407–428.

Стаття створена 25.09.2009 (оригінал). Опублікована 30.09.2018

TerminalCoin

2018-10-02 06:06:55